izkor
מערכת חיפוש חללי הנח"ל עוברת עתה רענון והתאמה לטכנולוגיה
מודרנית.
למעבר למערכת ההנצחה של משרד הבטחון, אנא לחצו על התמונה שמימין או על המילה  – יזכור
המשפחות והחברים מתבקשים להירשם כבוגרי נח"ל לקראת האירועים בתקופה הקרובה