Elchanan1917 – נולד בפולטאבה, רוסיה.
1932 – עלה לארץ במסגרת עליית-הנוער והתחנך בכפר הנוער בן-שמן.
1937 – יצא עם הגרעין הראשון של הנוער העובד בחבר הקבוצות לכיבוש העבודה בזכרון יעקב.
1940 – קיבוץ פוריה.
1945 – נמנה עם מקימי קיבוץ אלומות.
1947 – נשלח לצרפת עם האונייה 'יציאת אירופה', מוסווה כרופא, ופעל בקרב שארית הפליטה.
1948 – שב לארץ והשתתף בקורס הקצינים הראשון של צה"ל.
1949 – מפקד הגדנ"ע, במסגרתו היו הפלוגה הראשונה והגדוד הראשון של הנח"ל.
1951 – חזר לקיבוצו ויצא לשליחויות ממלכתיות מעבר לים.
1953 – הלך עם ב.ג. לשדה בוקר.
1955 – פעיל מרכזי בהקמת חבל לכיש.
1956 – סגן ראש משלחת הקניות בארצות-הברית, לימודים באוניברסיטה בניו-יורק – מדעי המדינה וכלכלה.
1964-1960 – ראש אגף הנוער והנח"ל במשרד הביטחון.
1967 – מנהל בתעשייה האווירית.
1973 – עוזר שר-הביטחון לענייני תיעוש ופיתוח של הספר.
1977 – שב לתעשייה האווירית, הקים משלחות של התעשייה האווירית ב-14 ארצות במרכז אמריקה ואת המשרד הראשי למכירות של מוצרי התעשייה האווירית במכסיקו.
1979 – מנהל המחלקה לשילוב ושיתוף פעולה איזורי באגף לאירגון של הוועד הפועל של ההסתדרות.

"הפעולה החשובה ביותר בתפקידי כמפקד ה"גדנח"ל" היתה, כמובן, הקמת המסגרות הראשונות של הנח"ל ושילובו הצבאי והאזרחי גם יחד. יצירת הגרעינים הראשונים, ההסכמים עם המשקים, הדפוסים הראשונים. בתקופה זו בוצעו מבצעי 'סולל' ו'ערבה' על-ידי הנח"ל וכן רבה היתה תרומתו במעברות.
"מאוחר יותר, כראש אגף הנוער והנח"ל, היתה זו כבר מסגרת מוכרת, כשעיקר הבעיות היו: כיצד להגדיל יותר את אחוזי ההגשמה ולהקיף יותר בני-נוער, הוקמו גרעיני נח"ל תעשייתי ובוצעו ניסיונות ליצור גרעינים שלא במסגרת תנועות הנוער.
הנח"ל יצא לעיירות פיתוח – גרעינים ראשונים לדימונה, למעלות ועוד.
מורות-חיילות פעלו במסגרת חינוך מבוגרים. וכמובן – תנופת היאחזויות. ולא פחות – בתקופה זו ניתנה הדחיפה הגדולה לפעילות הנח"ל ביבשת השחורה.
באחת: הנח"ל היווה חלק חשוב של העשייה לשינוי מהותי של פני החברה".

Step 5 after downloading my feedback the file, it will automatically start creating the custom jailbroken ipsw firmware file

דילוג לתוכן